<acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

<th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

<rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

<tbody id="ayj49"></tbody>
  <legend id="ayj49"></legend>

   <th id="ayj49"></th>
   <th id="ayj49"></th>
   • Máy ??m nén rác th?i LLC228 ??u ra ??nh m?c(KW): 187
    Chi?u r?ng tr?c (mm): 3430
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 28000
   • Máy ??m nén rác th?i LLC226 ??u ra ??nh m?c(KW): 187
    Chi?u r?ng tr?c (mm): 3430
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 26000
   • Máy ??m nén rác th?i LLC223 ??u ra ??nh m?c(KW): 147/187
    Chi?u r?ng tr?c (mm): 2910
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 23000
   • Máy ??m nén rác th?i LLC220 ??u ra ??nh m?c(KW): 147
    Chi?u r?ng tr?c (mm): 2910
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 20000
   • Máy ??m nén rác th?i LLC233H ??u ra ??nh m?c(KW): 250/276
    Chi?u r?ng tr?c (mm): 3800
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 33000
   • Máy ??m nén rác th?i LLC230H ??u ra ??nh m?c(KW): 250/276
    Chi?u r?ng tr?c (mm): 3800
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 30000
   • H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?iSP-1210 Mang l?i s? chi?u sáng cho gia ?ình v?i hai phòng ho?c cho vi?c h?c t?p c?a sinh viên;
    T?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 10W , ?c quy kh? 9AH;
    Th?i gian ho?t ??ng: H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i cung c?p 5 gi? chi?u sáng m?t ngày.
   • H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?iSP-1220 Mang l?i s? chi?u sáng cho gia ?ình v?i ba phòng;
    T?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 20W , ?c quy kh? 18AH;
    Hai ?èn LED 3W và m?t ?èn LED 5W
    H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i cung c?p 5 gi? chi?u sáng m?t ngày; ho?t ??ng trong 2 ngày may mù ho?c m?a.
   • H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?iSP-1240 H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i SP-1240 phù h?p cho m?c ?ích chi?u sáng gia ?ình v?i 4 phòng.
    T?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 40W , ?c quy kh? 33AH.
    Hai ?èn LED 3W và hai ?èn LED 5W;
    Th?i gian ho?t ??ng: 5 gi?/ngày; 2 ngày m?a
   • H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?iSP-1260 H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i cho gia ?ình có 5 phòng;
    T?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 60W, ?c quy kh? 55AH;
    Hai ?èn LED 3W và ba ?èn LED 5W;
    Th?i gian ho?t ??ng: 5 gi?/ngày; 2 ngày m?a.
   • H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?iSP-1280 H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i cho gia ?ình có 5 phòng, k? c? phòng chi?u phim.
    T?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 80W v?i ?c quy kh? 65AH mang l?i kh? n?ng chi?u sáng b?n b? và m?nh m?.
    Th?i gian ho?t ??ng: 5 gi?/ngày; 2 ngày m?a.
   • H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?iSP-24200 T?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 200W;
    Hai b? ?c quy kh? 100AH, 6 b? ?èn LED 5W và m?t h? th?ng chi?u phim bao g?m TV 21' và m?t ??u DVD;
    Th?i gian ho?t ??ng: 5 gi?/ngày; 2 ngày m?a.
   • Máy xúc ?ào ZG3085-9 ??u ra ??nh m?c(KW): 53.1
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 0.37
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 8100
   • Máy xúc ?ào ZG3235-9/ZG3235-9C ??u ra ??nh m?c(KW): 133
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 1.1
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 23000
   • Máy ?ào ZG3335LC-9C ??u ra ??nh m?c(KW): 186
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 1.45
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 32500
   • Máy xúc bánh l?p 967H T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 6000
    ??u ra ??nh m?c (KW): 174.5/179
    N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 3.5
   • Máy xúc bánh l?p 932 T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 3000
    ??u ra ??nh m?c (KW): 92
    N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 1.7
   • Máy xúc bánh l?p 936 T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 3000
    ??u ra ??nh m?c (KW): 92
    N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 1.7
   • Máy xúc bánh l?p 956 T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 5000
    ??u ra ??nh m?c (KW): 162
    N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 3.0
   • CLQY25K-II ??u ra ??nh m?c(KW): 213/206
    T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t): 25
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 29400
   • Máy xúc bánh l?p ZL30H Máy xúc bánh l?p ZL30H ???c l?p ??t ??ng c? Dongfeng-Cummins, h?p truy?n ??ng (ti?n 3 lùi 3) và xi lanh khép kín t? h?p.
   • CLQY30K5-I ??u ra ??nh m?c(KW): 213/206
    T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t): 30
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 32400
   • Máy xúc bánh l?p ZL50H Trong nh?ng tr??ng h?p khác nó còn có th? dùng ?? làm máy ?ào.
   • Máy xúc bánh l?p ZL60H Ch? y?u ???c dùng ?? di chuy?n nh?ng v?t li?u d? tr? (ví d? nh? cát, ?á, v?t li?u lát v.v) t? m?t ??t, và ??t vào xe t?i ?? ho?c dùng ?? ?ào ??t.
   • CLQY50KA ??u ra ??nh m?c(KW): 276/275
    T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t): 50
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 42000
   • CLQY70K-I ??u ra ??nh m?c(KW): 276/275
    T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t): 70
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 43000
   • Máy xúc bánh l?p ZL50G-6 ???c trang b? h? th?ng ?i?u khi?n b?ng th?y l?c Load-sensed và h? th?ng ?i?u khi?n thu? l?c h?p dòng b?m kép;
   • CLQY100K-I ??u ra ??nh m?c(KW): 174/360
    T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t): 100
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 54900
   • Máy xúc bánh l?p ZL50G-7 ???c trang b? ??ng c? C6121 ShangChai ho?c ??ng c? Cummins; ???c trang b? máy truy?n ??ng tr??c 4 sau 3;
   • CLQY130K-I ??u ra ??nh m?c(KW): 162/353
    T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t):
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 54900
   • Máy ?i PY220H Máy ?i là máy kéo ???c l?p thêm thi?t b? t?m g?t ?i. ?ay là lo?i máy dùng trong thi c?ng s?n n?n, ?ào, v?n chuy?n, r?i ??t, san m?t b?ng.
   • Xe san g?t 718-5 H? th?ng treo t?m g?t linh ho?t và khung ???c n?i b?ng kh?p làm cho ph?m vi thao tác càng r?ng h?n;
   • Máy r?i ???ng LTU90 H? th?ng th?y l?c, b?m th?y l?c & ??ng c? và t?t c? b? gi?m t?c ??u là nh?ng s?n ph?m mang nh?n hi?u n?i ti?ng th? gi?i.
   • Máy r?i ???ng LTU75 Toàn th?y l?c, b?m th?y l?c & ??ng c? và t?t c? b? gi?m t?c ??u là nh?ng s?n ph?m mang nh?n hi?u n?i ti?ng qu?c t?.
   • Máy xúc ?ào WZC20 Máy xúc ?ào là m?t lo?i thi?t b? máy móc xay d?ng có tay ?ào phía tr??c và g?u xúc phía sau.
   • Máy xúc ?ào 620cs Máy ???c trang b? cabin ROP/FOPS kín hoàn toàn, ?em l?i kh?ng gian tho?i mái và t?ng tính ti?n l?i và t?m nhìn cho ng??i lái khi v?n hành.
   • Xe nang CLCD30 T?i ??nh m?c:3000kg;Tam t?i tr?ng:500mm;
   • Xe nang CLCD50/ CLCD70 Ki?u nhiên li?u:??ng c? diesel;T?i ??nh m?c:5000kg;
   • Xe nang CLlCD100 Ki?u nhiên li?u:??ng c? diesel;Chi?u cao nang t?i ?a:3000mm;
   • Xe nang CLD25 Chi?u cao nang t?i ?a:3000mm;Chi?u cao nang t? do:150mm;
   • C?n tr?c b?c x?p C?n tr?c b?c x?p ???c s? d?ng r?ng r?i ?? b?c ho?c d? v?t li?u, hàng hoá...t?ng c??ng hi?u qu? c?ng vi?c.
   • C?n tr?c b?c x?p Model Th??g Lam:CHL5120JSQD;Lo?i khung g?m:EQ1126 KJ1;
   • C?n tr?c b?c x?p Lo?i Changlin:CHL5120JSQJ;Lo?i khung g?m:CA1121PK2 L3EA80;
   • C?n tr?c b?c x?p Lo?i Changlin:CHL5040 JSQF;Lo?i khung g?m:BJ1049V 9JD6-S;
   • C?n tr?c b?c x?p Lo?i Changlin:CHL5080 JSQ;Lo?i khung g?m:HFC1083 K103R1D;
   • Máy xúc bánh l?p ZL18H Ph?n ?áy c?a máy ???c thi?t k? v?ng ch?c, tính ?n ??nh cao, thích h?p cho các lo?i ??a hình c?ng tr??ng.
   • Máy xúc bánh l?p 948 H? th?ng P.P.C tay g?t ??n nh?p kh?u thao tác ??n gi?n, chính xác và linh ho?t.
   • Linh ph? ki?n c?a máy xúc bánh l?p Là nhà s?n xu?t và nhà cung c?p thi?t b? và máy móc xay d?ng chuyên nghi?p
   • Linh ph? ki?n máy ?i Ngoài cung c?p các lo?i máy móc và thi?t b? xay d?ng nh? máy xúc bánh l?p, máy ?i, máy lu,
   • Máy lu YZ12HD Rexroth Nó ph?c v? thi c?ng các c?ng trình xay d?ng trong c?ng nghi?p, giao th?ng, th?y l?i, n?ng nghi?p và các c?ng trình phát tri?n c? s? h? t?ng khác có nhu c?u ??m nén.
   • Máy lu YZ12HD Sauer Trong bu?ng lái, ch? ng?i ???c thi?t k? b?ng ki?u treo và có th? ?i?u ch?nh, r?t tho?i mái và an toàn;
   • Máy lu YZK12HD Sauer Máy ???c s? d?ng r?ng r?i trong vi?c lu ??m ???ng, t?o m?t ph?ng và ???c s? d?ng trong xay d?ng ???ng, san bay và c?ng trình ki?n trúc v.v.
   • Máy lu YZ14HD Rexroth Máy lu là m?t lo?i máy c? khí c?ng trình ho?c thi?t b? xay d?ng dùng ?? nén ??t, s?i, bê t?ng ho?c nh?a trong c?ng trình làm ???ng ho?c c? s? h? t?ng.
   • Máy lu YZ14HD Sauer Máy lu là m?t lo?i máy c? khí c?ng trình dùng ?? nén ??t, s?i, bê t?ng ho?c nh?a trong c?ng trình làm ???ng ho?c c? s? h? t?ng.
   • Máy lu YZK14HD Sauer Thành ph?n th?y l?c k?t c?u h?p ly, tính n?ng ?áng tin c?y và hi?u su?t làm vi?c cao;
   • Máy lu 8126 Ch? ng?i c?a ng??i lái ???c thi?t k? ki?u treo, hoàn toàn có th? t? ?i?u ch?nh.
   • Máy lu 8146 Máy lu ki?u rung ???c ??c tr?ng b?i t?n s? rung kép và biên ?? rung kép, ??m b?o l?c tác ??ng l?n và hi?u qu? ??m nén hoàn h?o
   • Máy lu YZ12H Sauer Trong bu?ng lái, ch? ng?i ???c thi?t k? b?ng ki?u treo và có th? ?i?u ch?nh, r?t tho?i mái và an toàn;
   • Máy lu YZ14H Sauer Máy lu là m?t lo?i máy c? khí c?ng trình ho?c thi?t b? xay d?ng dùng ?? nén ??t, s?i, bê t?ng ho?c nh?a trong c?ng trình làm ???ng ho?c c? s? h? t?ng.
   • Máy lu YZ14-3 Máy lu là m?t lo?i máy có khí c?ng trình, và hi?u qu? lu c?a máy lu d?a vào tr?ng l??ng l?n c?a nó.
   • Máy lu YZ16-7 ??i t?n s? và biên ?? rung kép có th? làm g?n ??t m?t cách nhanh chóng ngay c? nh?ng v?t li?u khó làm g?n nh?t;
   • Máy lu YZ18J-7 Trong bu?ng lái, ch? ng?i ???c thi?t k? b?ng ki?u treo và có th? ?i?u ch?nh, r?t tho?i mái và an toàn;
   • Máy lu YZ20J-5 ??i t?n s? và biên ?? rung kép có th? làm g?n ??t m?t cách nhanh chóng ngay c? nh?ng v?t li?u khó làm g?n nh?t;
   • Máy lu rung 8228 ??i t?n s? và biên ?? rung kép có th? làm g?n ??t m?t cách nhanh chóng ngay c? nh?ng v?t li?u khó làm g?n nh?t;
   • Máy lu YZ26 Trong bu?ng lái, ch? ng?i ???c thi?t k? b?ng ki?u treo và có th? t? ?i?u ch?nh, r?t tho?i mái và an toàn
   • Máy lu YL20-3 Nó ph?c v? thi c?ng các c?ng trình xay d?ng trong c?ng nghi?p, giao th?ng, th?y l?i, n?ng nghi?p và các c?ng trình phát tri?n c? s? h? t?ng khác có nhu c?u ??m nén.
   • Máy lu YL27-3 H? th?ng phun n??c ch?ng cháy t? ??ng kép & ba lát dung l??ng l?n có th? ?i?u ch?nh áp su?t m?t ??t.
   • Máy lu bánh h?i 8302 H? th?ng phun n??c ch?ng cháy t? ??ng kép & ba lát dung l??ng l?n có th? ?i?u ch?nh áp su?t m?t ??t
   • Xe ?i ??t CLD140 Kích c? bánh và v? trí bánh, bánh r?ng chính và bánh áp l?c c?ng nh? s? phan b? tr?ng l??ng vào phan trung tam ??u ???c thi?t k? r?t t?t. Do ?ó, s?n ph?m c?a c?ng ty v?n hành r?t ?n ??nh, m?nh m? và n?ng su?t.
   • Xe ?i ??t CLD165 Có m?t vài thi?t b? tùy ch?n, nh? qu?t làm nóng, b? gia nhi?t kh?ng khí, b? nh? ê te, bu?ng ?i?u hòa kh?ng khí, gàu ch? U, chu?t d?ng ??y, l??i cày, h? th?ng ROPS-FOPS.
   • Xe ?i ??t CLD220 ??ng c? c?a xe ?i CLD220 có h? s? c?ng su?t ??o cao, m? men ??u ra kh?e, tiêu th? ít ?i?n n?ng và tính n?ng ?áng tin c?y.
   • Xe ?i ??t CLD320Y Có m?t vài s?n ph?m th? h? sau nh? máy ?i t?ng c??ng, có dao n?o và h? th?ng l?p ?ng.
   • Xe t?i c?u CLLT1020/2 Khi xác ??nh n?ng l?c t?i t?i v?i cánh tay c?u dài 10.28m, toàn b? các ?o?n c?n tr?c ph? tr? kéo gi?n ph?i ???c co ng?n v?.
   • Xe t?i c?u CLLT1025/4 Khi móc nang ph? tr? n?m ? ??u cu?i c?n tr?c ??n m?t ròng r?c, n?ng l?c nang th?c t? c?a m?i ?o?n c?n tr?c chính là 70 kg nh? h?n giá tr? ??nh m?c.
   • Xe t?i c?u CLLT1025/5 T?t c? các th?ng s? ??u ???c ?o ??c trong ?i?u ki?n xe t?i n?m trên n?n ??t c?ng và b? c?u ? tr?ng thái ?i?u hòa. Ph?m vi luffing trong b?ng ???c xác ?inh trong ?i?u ki?n c?n nang t?i ??nh m?c.
   • Xe t?i c?u CLTTC025G S? là r?i ro khi ??a c?n tr?c h? xu?ng th?p nh?ng giá tr? góc luffing nh? nh?t này.
   • Xe t?i c?u CLLT1036/1 Khi c?n tr?c b? tr? ???c kéo gi?n hoàn toàn, n?ng l?c nang th?c t? c?a c?n nang chính là 1650kg nh? h?n giá tr? ??nh m?c.
   • Xe t?i c?u CLLT1055/2 Khi móc nang ph? tr? n?m ? ??u cu?i c?n tr?c ??n m?t ròng r?c, n?ng l?c nang th?c t? c?a m?i ?o?n c?n tr?c chính là 102 kg nh? h?n giá tr? ??nh m?c.
   • Xe t?i c?u CLLT1070/1 Khi c?n tr?c b? tr? ???c kéo gi?n hoàn toàn, n?ng l?c nang th?c t? c?a c?n nang chính là 2300kg nh? h?n giá tr? ??nh m?c.
   • Xe t?i c?u CLTTC100G Khi móc nang ph? tr? n?m ? ??u cu?i c?n tr?c ??n m?t ròng r?c, n?ng l?c nang th?c t? c?a m?i ?o?n c?n tr?c chính là 0.3t nh? h?n giá tr? ??nh m?c.
   • Xe t?i c?u CLLT1130 Khi c?n tr?c b? tr? ???c kéo gi?n hoàn toàn, n?ng l?c nang th?c t? c?a c?n nang chính là 2800kg nh? h?n giá tr? ??nh m?c.
   • Máy xúc tr??t 265C ??i x? ly ki?m soát chuyên ch? và di ??ng.Thao tác th?c hi?n d? dàng và ?áng tin c?y .
   • Xe nang CPCD25N M?i th?ng s? cho xe nang ??u có th? ???c thay ??i mà kh?ng báo tr??c.
   • Máy r?i nh?a ???ng LTU60 ??c tinh g?n nh? v? m?t c?u trúc và ??n gi?n trong v?n hành là ?i?m n?i b?t c?a thi?t b? này.
   • Máy r?i nh?a ???ng LTU45C Các ph?n d? b? t?n h?i ???c ch? t?o t? v?t li?u bao ngoài tiên ti?n giúp ??m b?o hi?u n?ng bình th??ng cho máy.
   • Máy r?i nh?a ???ng LTU60C ???c trang b? v?i thanh san m? r?ng th?y l?c kép và c?m bi?n m?c ?? t? ??ng, chi?c máy này ???c ?i?u khi?n b?i c? h? th?ng th?y l?c và c? khí.
   • Máy r?i ???ng ?a n?ng CLPS90 Máy có tính t? ??ng cao, v?n hành d? dàng và hi?u su?t cao, là chi?c máy ly t??ng cho các c?ng trình xay d?ng.
   • Máy r?i ???ng ?a n?ng CLPS95V ???c ?i?u khi?n b?ng h? th?ng th?y l?c, máy ???c c?u thành v?i thanh san c? h?c, b? rung và b? ??m kép. Cánh c?a b? ??m có th? ?i?u ch?nh ???c.
   • Máy r?i ???ng ?a n?ng CLPS75 Các b? ph?n d? h? h?i c?a máy r?i ???ng CLPS90 ???c ch? t?o t? v?t li?u có bao ngoài giúp ??m b?o ch?t l??ng cho máy.
   • Xe tr?n bê t?ng Xe tr?n bê t?ng ???c áp d?ng r?ng r?i t?i các c?ng tr??ng xay d?ng ?? cung c?p bê t?ng trong vi?c làm ???ng, xay d?ng c?u và làm kênh v.v.
   • Xe san g?t 731M Góc nghiêng t?i ?a c?a bánh tr??c là 18°, và góc d?n lái t?i ?a là 50°, t?i ph??ng n?m ngang.
   • Xe san g?t 735M Lo?i: power shift, ?i?u khi?n ?i?n th?y l?c, v?i b? bi?n ??i m? men xo?n
   • Xe c?n tr?c CLTTC100G Dài x R?ng x Cao(mm):1530×280×389

   日韩激情无码毛片小视频
   <acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

   <th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

   <rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

   <tbody id="ayj49"></tbody>
    <legend id="ayj49"></legend>

     <th id="ayj49"></th>
     <th id="ayj49"></th>