<acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

<th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

<rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

<tbody id="ayj49"></tbody>
  <legend id="ayj49"></legend>

   <th id="ayj49"></th>
   <th id="ayj49"></th>
   SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO,. LTD.
   ??a ch?: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
   ?i?n tho?i:+86-519-86781388
   +86-519-86752400 E-mail: sales2@changlin.com.cn
   D?ch v? qu?c t?

   Khách hàng c?a SINOMACH t? m?i n?i trên th? gi?i ??u nh?n ???c máy móc thi?t b? xay d?ng ch?t l??ng cao c?ng nh? d?ch v? hoàn h?o t? chúng t?i. ??i ng? d?ch v? qu?c t? c?a chúng t?i lu?n gi? kh?u hi?u “Ph?c v? b?n, ph?c v? c? th? gi?i” nh?m ??a t?i khách hàng qu?c t? d?ch v? t?t nh?t và nh?n ???c s? hài lòng cao t? khách hàng. Cùng v?i s? l?n m?nh t?i th? tr??ng qu?c t?, s? l??ng ??i ng? d?ch v? cho khách qu?c t? c?ng t?ng theo, ph?c v? h?n 50 qu?c gia. Hi?n t?i, chúng t?i ?? thành l?p h?n 20 trung tam ph? tùng cùng v?i các ??i ly qu?c t?, cung c?p d?ch v? 24 gi? m?i lúc nh?m gi?i quy?t m?i v?n ?? liên quan t?i thi?t b? mà khách hàng c?n.

   FAQ
   • 1. Q: C?ng ty có h??ng d?n ki?m tra và ch?y th? thi?t b? tr??c khi giao hàng và có th? g?i video ho?c hình ?nh cho khách hàng ?? ch?ng th?c tr??c khi ?óng gói và g?i hàng kh?ng?
    A: Chúng t?i s? ti?n hành ki?m tra và ch?y th? v?i t?ng b? thi?t b? tr??c khi giao hàng. N?u c?n thi?t, chúng t?i có th? g?i video ki?m tra ho?c hình ?nh ?? khách hàng xác nh?n. Chúng t?i lu?n chào m?ng khách hàng ??n c?ng ty ?? ti?n hành ki?m tra. Chúng t?i s? kh?ng ti?n hành ?óng gói và v?n chuy?n ??n khi khách hàng hoàn toàn hài lòng.
   • 2. Q: Quá trình v?n chuy?n t?n bao lau? Hàng hóa khi ???c v?n chuy?n lu?n ???c b?o ??m ?úng kh?ng? Ai s? ch?u trách nhi?m v? phí h? h?ng và c?ng ty có th? g?i cho khách hàng m?t s? ph? tùng c?n thi?t kh?ng?
    A: Quá trình v?n chuy?n th?ng th??ng là 30 ngày, m?t s? thi?t b? ??c bi?t ???c yêu c?u b?i khách hàng có th? ???c v?n chuy?n trong vòng 45 ngày. Hàng hóa ???c ?óng gói b?i ??i ng? chuyên nghi?p, ??m b?o lu?n trong tr?ng thái an toàn khi v?n chuy?n. N?u có b?t kì h? h?ng nào x?y ra, chúng t?i s? ch?u toàn b? chi phí. Tùy theo ?i?u ki?n t?ng qu?c gia, chúng t?i s? g?i kèm m?t s? ph? ki?n trong ki?n hàng.
   • 3. Q: C?ng ty s? b? trí k? thu?t vi?n ?? ti?n hành hu?n luy?n k? thu?t c? ly thuy?t và th?c nghi?m ???c kh?ng? C?ng ty có cung c?p d?ch v? h? tr? k? thu?t online ho?c d?ch v? t?n n?i cho khách hàng kh?ng?
    A: Khi khách hàng nh?n ???c thi?t b?, ??i ng? d?ch v? n?i ??a c?a chúng t?i s? ti?n hành hu?n luy?n v?n hành và b?o trì thi?t b?. T?t nhiên b?n có th? ch?n k? thu?t viên ??n c?ng ty chúng t?i ?? nh?n ???c s? hu?n luy?n chuyên nghi?p mi?n phí. V?i khách hàng mua s? l??ng l?n máy m?c, chúng t?i có th? c? k? s? ??n t?n n?i ?? ti?n hành hu?n luy?n. Ngoài ra, chúng t?i c?ng cung ?ng h? tr? k? thu?t online 24 gi? và tr? l?i các cau h?i c?a khách hàng trong th?i gian ng?n nh?t.
   • 4. Q: SINOMACH có cung c?p d?ch v? l?p ??t, ki?m tra và hu?n luy?n v?n hành t?n n?i sau khi giao hàng kh?ng? Chi phí hu?n luy?n là bao nhiêu?
    A: N?u khách hàng yêu c?u, chúng t?i s? c? k? thu?t viên ?? ti?n hành ki?m tra thi?t b? và hu?n luy?n v?n hành mi?n phí sau khi giao hàng. Toàn b? ??i ng? d?ch v? c?a chúng t?i ??u ???c hu?n luy?n k? l??ng tr??c khi th?c hi?n. Hàng n?m, chúng t?i ??u ti?n hành ?ánh giá nghiêm kh?c và lo?i b? nh?ng ng??i kh?ng ??t tiêu chu?n.
   • 5. Q: Th?i gian b?o hành là bao lau? Trong th?i gian ?ó, c?ng ty có ??m trách vi?c b?o trì ho?c thay thi?t b? b? h? h?ng b?i ?i?u ki?n ngo?i c?nh kh?ng?
    A: Chúng t?i lu?n cam k?t b?o hành cho các thi?t b? xay d?ng bao g?m: máy xúc bánh l?p, máy ?i, ? t? c?n tr?c, xe nang, v.v… trong th?i gian m?t n?m sau khi ??t hàng ho?c 2000 gi? ho?t ??ng. Trong th?i gian ?ó, vi?c b?o trì và thay th? là hoàn toàn mi?n phí. Sau th?i gian b?o hành, chúng t?i ch? thu phí theo giá v?n.
   • 6. Q: C?ng ty có cung c?p gi?i pháp t?i ?u m?t cách nhanh chóng khi thi?t b? x?y ra l?i trong th?i gian b?o hành kh?ng?
    A: K? c? trong th?i gian b?o hành hay sau th?i gian ?ó, chúng t?i ??u c? k? thu?t vi?n ??n ch? b?n ngay l?p t?c ?? x? ly v?n ?? và giúp b?n ph?c h?i s? v?n hành trong th?i gian ng?n nh?t.
   • 7. Q: Nhi?u ph? ki?n có ???c nguyên b?n n?u c?n thay th? sau th?i gian b?o hành kh?ng, và nó có c?n s?n xu?t t?m th?i hay kh?ng?
    A: SINOMACH ?? xay d?ng kho ch?a ph? tùng t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i cho khách hàng. N?u có ph? ki?n nào mà khách hàng kh?ng tìm ???c trong kho n?i ??a, chúng t?i s? v?n chuy?n t? kho n??c ngoài ??n s?m nh?t có th? ?? gi?m thi?u t?i ?a th?i gian b?o trì.
   • 8. Q: C?ng ty có th??ng g?i ho?c th?m khách hàng ?? nh?n ph?n h?i và theo d?i ?i?u ki?n ph?c v? c?a thi?t b? hay kh?ng?
    A: T?t nhiên r?i, chúng t?i s? th??ng xuyên g?i cho khách hàng ?? theo d?i tình tr?ng s? d?ng thi?t b? và hi?u ???c nhu c?u c?a khách hàng. Chúng t?i s? báo cáo cho ??i ng? k? thu?t v? các g?i y c?i thi?n s?n ph?m t? khách hàng.
   日韩激情无码毛片小视频
   <acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

   <th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

   <rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

   <tbody id="ayj49"></tbody>
    <legend id="ayj49"></legend>

     <th id="ayj49"></th>
     <th id="ayj49"></th>