<acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

<th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

<rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

<tbody id="ayj49"></tbody>
  <legend id="ayj49"></legend>

   <th id="ayj49"></th>
   <th id="ayj49"></th>
   SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO,. LTD.
   ??a ch?: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
   ?i?n tho?i:+86-519-86781388
   +86-519-86752400 E-mail: sales2@changlin.com.cn
   Chúng t?i v?n chuy?n Máy xúc tr??t và Máy xúc ?ào v?i s? l??ng l?n ??n n??c ngoài.

   Ngày22/12 Tháng Máy xúc tr??t M??i Hai 24 máy và Máy xúc ?ào 18 máy ???c n?p vào m?t Xe ??u kéo, s?n sàng ?? tàu ra ??n chau M?.

   Sau khi nh?n ???c ??n ??t hàng, chúng t?i ?? làm vi?c ch?t ch? v?i các vi?n xe ???ng nghiên c?u, các nhà cung c?p, và các ngành c?ng nghi?p khác có liên quan ?? ??i phó v?i các v?n ?? bao g?m c? th?i gian ng?n d?n, tính ph?c t?p c?a các thành ph?n tìm ngu?n cung ?ng, và nh?ng thách th?c k? thu?t trong l?p ráp s?n ph?m. V?i nh?ng v?n ?? trong tam trí, chúng t?i t? ch?c nh?ng ng??i ?àn ?ng c?a chúng t?i ?? làm vi?c thêm gi? và ki?m soát ch?t l??ng nghiêm ng?t.

   Các c?ng ty khách hàng g?i ??i di?n c?a h? ??n x??ng s?n xu?t ?? ki?m tra, giám sát l?p ??t và giao hàng. Khách hàng ???c t?m r?a cho chúng t?i v?i l?i khen ng?i ??i v?i thái ?? làm vi?c tích c?c và hi?u qu? tuy?t v?i t?i ch?. Vì ly do ?ó, h? quy?t ??nh ky nhi?u ??n ??t hàng v?i chúng t?i.

   Changlin ??u th?u thành c?ng d? án xe san g?t cho ?y ban c?ng c?ng Iran.

   Vào ngày 16 tháng 9 n?m 2015, ??i tác t? Iran c?a SINOMACH nh?n ???c th?ng báo trúng th?u t? b? ph?n th? chính Iran r?ng SINOMACH ?? thành c?ng v?i d? án cung c?p xe san g?t 120 m? l?c.

   SINOMACH là c?ng ty ??u tiên c?a Trung Qu?c s?n xu?t máy móc c?ng trình vào ???c th? tr??ng Iran. T? n?m 2000, chúng t?i d? ti?n hành nhi?u s? h?p tác than thi?t v?i các ban th? chính Iran, các b? ph?n xay d?ng nhà n??c, h?ng tram xe san g?t c?a chúng t?i ?? ???c xu?t kh?u t?i cao nguyên Ba T?, tr? nên v? cùng ph? bi?n v?i ng??i s? d?ng.

   T? tháng 8 n?m 2015, Ban th? chính Iran ?? t? ch?c m?i th?u bao g?m nhi?u ch?ng lo?i và hàng ngàn thi?t b?. Vi?c ?àm phán nguyên t? Iran ?? t?o nên m?t quy trình quan tr?ng tr??c cu?c m?i th?u, 16 n?m ?ng h? qu?c t? c?a Iran s? ch?m d?t, máy móc xay d?ng Trung qu?c giành ???c nhi?u s? ?ng h? t? các bên tham gia th?u vì giá thành c?nh tranh, quá trình ??u th?u di?n ra r?t kh?c li?t.

   ??i ng? SINOMACH và ??i tác Iran ?? ph?i ??i m?t v?i nhi?u th? thách và v??t qua nhi?u khó kh?n. Các cau h?i c?a b?i th?m ?oàn h?i ??ng thành ph? Iran liên quan t?i th?ng s? s?n ph?m, hi?u qu?, thi?t k?, d?ch v?, ph? tùng, ??m b?o ch?t l??ng t? nhà cung c?p, v.v… ??i ng? SINOMACH và ??i tác Iran ?? tr? l?i t?ng cau h?i m?t, và nh?n ???c s? ?ánh giá cao t? b?i th?m ?oàn, cu?i cùng chúng t?i ?? ti?n thêm m?t b??c so v?i nhi?u ??i th? c?nh tranh và trúng th?u.
   Chúng t?i r?t t? tin vào s? phát tri?n trong t??ng lai vào th? tr??ng Iran!

   Changlin và các ??i ly tham d? tri?n l?m khai thác m? Indonesia 2015

   T? ngày 9 ??n 12 tháng 9, SINOMACH và các ??i ly ?? tham d? tri?n l?m Khai thác m? Indonesia 2015 t?i JIEXPO-Jakarta, Indonesia. M?t l??ng l?n các c?ng ty ?? tham gia h?i ch? này, gian hàng c?a SINOMACH ???c ??t t?i c?a vào, chi?m di?n tích g?n 600m2. Các thi?t b? tham gia tri?n l?m bao g?m ZL18H, ZG3210-9, 717H, YZ14HD, c?n tr?c, xe t?i g?n c?n tr?c và nhi?u thi?t b? khác. M?c dù th? tr??ng máy móc xay d?ng t?i Indonesia ?? s?t gi?m so v?i n?m tr??c. Nh?ng s?n ph?m c?a SINOMACH chi?m ???c nhi?u s? quan tam t?i h?i ch? v?i h?n 10 chi?c máy ???c ??t hàng vào ngày ??u tiên di?n ra.

   2015-07-09, SINOMACH m?t l?n n?a trúng th?u d? án t?i trung tam chau á

   Changlin ?? xu?t kh?u 15 b? xe khai thác m? t?i Tajikistan, ?ay là m?t h?p ??ng khác sau hàng tá các máy xúc và máy ?i c? l?n ???c xu?t kh?u vào tháng tr??c.

   Nh?m vào th? tr??ng máy móc k? thu?t trong n??c, SINOMACH ?? th?c hi?n m?c tiêu phát tri?n c?a toàn b? c?ng ty “trang trí th? gi?i, t?o ra giá tr?”. Chúng t?i b?t ??u m? r?ng ra th? tr??ng qu?c t?, t?p trung vào th? tr??ng các qu?c gia lan c?n, và ??t ???c nhi?u k?t qu? t?t.

   2015-06-12, Khách hàng Iran th?m SINOMACH

   Vào ngày 12 tháng 6, các ??i ly c?a SINOMACH t?i Iran và khách hàng ?? th?m khu c?ng nghi?p Changlin. L?nh ??o c?a c?ng ty xu?t nh?p kh?u SINOMACH ?? nhi?t li?t chào m?ng các v? khách ??n t? Iran. 5 v? khách ?? ??n th?m khu s?n xu?t c?a c?ng ty, xem s? trình di?n các s?n ph?m c?a c?ng ty, các s?n ph?m c?a SINOMACH ?? ?? l?i ?n t??ng t?t v?i khách hàng.

   2015-05-04, Khách hàng Thái th?m SINOMACH

   Ngày 4 tháng 5, ??i ly c?ng ty NSP c?a SINOMACH t?i Thái Lan ?? t? ch?c cho khách hàng VIP ??n th?m Khu c?ng nghi?p Changlin, Chen Wei và các l?nh ??o c?ng ty khách ?? nhi?t li?t chào m?ng các v? khách ??n t? Thái. In May 4th, the agents NSP Company of SINOMACH in Thailand has organized VIP customers to visit SINOMACH Industrial Park, Chen Wei and other company leaders warmly welcomed the Thai guests.

   46 khách ?? th?m khu s?n xu?t c?a c?ng ty, th?m quan các s?n ph?m. S?n ph?m SINOMACH ?? ?? l?i ?n t??ng t?t v?i khách hàng, m?i ng??i ??u ng?c nhiên và nói s? ti?p t?c h?p tác cùng SINOMACH ?? cùng nhau phát tri?n.

   2015-02-25, 9 xe lu 2 tr?ng rung t? SINOMACH ???c xu?t kh?u sang Burma

   M?i ?ay, 9 chi?c xe lu 2 tr?ng rung c?a C?ng ty xu?t nh?p kh?u SINOMACH ?? ???c l?p ráp và ?i?u ch?nh hoàn ch?nh và ???c g?i sang Burma.
   Recently,9 double drum vibratory rollers from SINOMACH Import & Export Company Ltd. have completed assembly and debugging, and sent to Burma successfully.

   Nh?ng chi?c máy này ???c chuy?n ??n chính ph? yangon vào tháng 3 n?m nay. ?ay là l?n th? 3 chúng t?i nh?n ???c h?p ??ng t? chính ph?, sau khi ?? xu?t kh?u r?t nhi?u máy ?i t?i Burma. ?i?u này cho th?y r?ng chúng t?i ?? t?n d?ng ???c nhi?u l?i th? th??ng m?i ?? ??t ???c s? b? sung ngu?n l?c, m? r?ng các kênh kinh doanh. Và ??ng th?i th??ng hi?u SINOMACH m? r?ng ???c t?m ?nh h??ng trong n??c, và c?ng ty ?óng m?t vai trò quan tr?ng trên th? tr??ng.

   S? kh?i ??u tuy?t v?i c?a C?ng ty xu?t nh?p kh?u Changlin.

   Sau khi trúng th?u h? th?ng ???ng ray xe l?a cho m?t d? án Kenyan vào tháng 11, 2014 v?i 5 b? xe san g?t, b? ph?n khách hàng c?a c?ng ty xu?t nh?p kh?u SINOMACH ?? th?ng ti?p d? án Sierra Leone khi n?m 2015 s?p ??n, và ??t ???c s? kh?i ??u thu?n l?i trong n?m m?i.

   Nh?ng n?m g?n ?ay, máy móc xay d?ng nh? các thi?t b? c?a các d? án k? thu?t c? l?n ngo?i qu?c ?? t?ng m?nh v? xu?t kh?u. SINOMACH ?? n?m b?t ???c c? h?i và h?p tác c?ng các c?ng ty k? thu?t l?n, ti?n hành ??u th?u các d? án ngo?i qu?c. Nh? hi?u qu? giá thành c?nh tranh và d?ch v? qu?c t? hoàn h?o, chúng t?i ?? nh?n ???c s? tin t??ng t? nhi?u b?n hàng.

   Changlin ?? có m?t bu?i trình di?n tuy?t v?i t?i Bauma China 2014

   Ngày 25 tháng 11, Tri?n l?m bauma China 2014 l?n th? 7—H?i ch? Tri?n l?m qu?c t? cho máy móc xay d?ng, Máy móc v?t li?u xay d?ng, Ph??ng ti?n ?i l?i và Thi?t b? xay d?ng ?? ???c t? ch?c t?i Th??ng H?i. T?i tri?n l?m, s? ra m?t c?a 6 s?n ph?m SINOMACH giành s? chú y và khen ng?i ??i khách. b?n có th? quan tam 6 s?n ph?m ? ?ay:Ngày 25 tháng 11, Tri?n l?m bauma China 2014 l?n th? 7—H?i ch? Tri?n l?m qu?c t? cho máy móc xay d?ng, Máy móc v?t li?u xay d?ng, Ph??ng ti?n ?i l?i và Thi?t b? xay d?ng ?? ???c t? ch?c t?i Th??ng H?i. T?i tri?n l?m, s? ra m?t c?a 6 s?n ph?m SINOMACH giành s? chú y và khen ng?i ??i khách. b?n có th? quan tam 6 s?n ph?m ? ?ay:

   • Xúc l?t 955T
   • Xúc l?t 955T
   • Xúc l?t 950LNG
   • C?n tr?c b?c x?p CHL5250JSQD4
   • C?n tr?c b?c x?p CHL5250JSQD4
   • Máy xúc ?ào 620CH
   • Máy xúc ?ào 620CH
   • Xe san g?t 717H

   • Xe san g?t 717H
   • Máy lu 8228-5
   • Máy lu 8228-5

   Thách th?c m?i, hành trình m?i. Ng?c nhiên và c? h?i nhi?u h?n trong t??ng lai ?ang ch? ??i ng??i Changlin, nh?ng ng??i yêu m?n th?i ?i?m hi?n t?i và rèn t??ng lai, ti?p t?c c?i thi?n hi?u su?t c?a s?n ph?m và cung c?p m?t tr?i nghi?m m?i cho khách hàng. S?n ph?m SINOMACH s? d?n d?n chi nhánh ra ??n m?i góc c?a th? gi?i.

   Qu?ng bá s?n ph?m t?i Iran

   ?? m? r?ng th? tr??ng qu?c t? và t?ng c??ng tính ph? bi?n t?i n??c ngoài, SINOMACH ?? t? ch?c h?i th?o qu?ng bá s?n ph?m t?i Iran và trình di?n máy xúc l?t 2-9 t?n, xe san g?t, xe lu, và nhi?u s?n ph?m khác. ??c bi?t, chúng t?i qu?ng bá các s?n ph?m máy xúc l?t c? v?a và nh? seri 996 và 980H, xe san g?t seri 722H. Các s?n ph?m này ?? thu hút r?t nhi?u khách hàng.

   Trong su?t quá trình qu?ng bá này, ch? t?ch Wu, t?ng giám ??c Chen và các c?ng ty ?? th?m máy móc c?ng nghi?p t?i Iran ?? bi?t r? h?n ?i?u ki?n th? tr??ng n?i ??i c?ng nh? ?i?u ki?n kinh doanh c?a các bên ??i tác. Chúng t?i ?? thu nh?n nhi?u g?i y và th?o lu?n v? s? h?p tác trong t??ng lai ?? c?i thi?n th? tr??ng v?i th??ng hi?u Changlin.

   日韩激情无码毛片小视频
   <acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

   <th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

   <rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

   <tbody id="ayj49"></tbody>
    <legend id="ayj49"></legend>

     <th id="ayj49"></th>
     <th id="ayj49"></th>