<acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

<th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

<rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

<tbody id="ayj49"></tbody>
  <legend id="ayj49"></legend>

   <th id="ayj49"></th>
   <th id="ayj49"></th>
   SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO,. LTD.
   ??a ch?: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
   ?i?n tho?i:+86-519-86781388
   +86-519-86752400 E-mail: sales2@changlin.com.cn
   Gi?i thi?u v? Changlin
   GI?i thi?u v? SINOMACH-HIInternational

   C?ng ty thi?t b? SINOMAH-HI International (SINOMACH-HI International) ???c thành l?p vào tháng 5 n?m 2018, là m?t c?ng ty con thu?c T?p ?oàn c?ng nghi?p n?ng SINOMACH (SINOMACH-HI). ???c thành l?p d?a trên s? tích l?y và k?t h?p c?a các chi nhánh kinh doanh qu?c t? c?a SINOMACH-HI và Changlin, c?ng ty chúng t?i có hai c? s? chính ? B?c Kinh và Th??ng Chau. C?ng vi?c kinh doanh c?a c?ng ty là th??ng m?i và các d?ch v? máy móc k? thu?t, s?n ph?m c?a ngành c?ng nghi?p n?ng. Chúng t?i có c? s? s?n xu?t quy m? l?n ? Thiên Tan, Th??ng Chau, L?c D??ng, và L? Chau. V?n phòng c?ng ty ??t t?i Th??ng Chau trong khi tr? s? qu?n ly ??t t?i B?c Kinh, v?i s? v?n kinh doanh ?i?u l? là 100 nghìn NDT .

   ??m nh?n nhi?m v? chính là qu?n ly và v?n hành kinh doanh ? n??c ngoài c?a T?p ?oàn c?ng nghi?p n?ng SINOMACH trên l?nh v?c thi?t b? s?n xu?t, ngoài ra, c?ng ty còn là ??u m?i xu?t kh?u các s?n ph?m c?a b?n c? s? s?n xu?t ra th? tr??ng qu?c t?. V?i chi?n l??c qu?c t? hóa và cách b? trí th??ng m?i qu?c t?, c?ng ty chúng t?i lu?n n? l?c ?? ??t t?i m?c tiêu “xay d?ng m?t SINOMACH m?i ? n??c ngoài” .

   M?ng kinh doanh chính c?a c?ng ty bao g?m d?ch v? th??ng m?i và máy móc k? thu?t cùng các s?n ph?m liên quan t?i c?ng nghiêp n?ng. Chúng t?i có c? s? s?n xu?t quy m? l?n ? Thiên Tan, Th??ng Chau, L?c D??ng và L? Chau. C?ng ty là m?t trong nh?ng nhà xu?t kh?u máy xay d?ng l?n nh?t ? Trung QU?c và có th? ph?n l?n ? th? tr??ng qu?c t?. S?n ph?m mà c?ng ty cung c?p bao g?m các máy ?i, máy ??m, máy làm ???ng, máy xúc, máy ?óng c?c, máy nang, máy ?? bê t?ng, máy v? sinh ?? th?, máy khai m? và các ph? tùng thay th?, v?i hàng ch?c dòng máy và hàng tr?m ch?ng lo?i. Dòng s?n ph?m chính bao g?m máy ?ào ???ng, máy xúc ?ào, máy ?i, máy lu, c?n c?u xay d?ng, máy ?ào h?m, máy ??m nén rác th?i, máy r?i ???ng, máy nghi?n, máy ?ào th?y l?c, xe ?i ??t, c?c khoan quay, xe t?i khai thác m?, các ph? tùng máy xay d?ng, v.v…

   Chúng t?i h?p tác cùng phát tri?n v?i nhi?u ??i tác n??c ngoài và m? r?ng m?ng l??i phan ph?i s?n ph?m. C?ng ty cam k?t ??t t?i tiêu chu?n cao nh?t v? ch?t l??ng và d?ch v?, th? hi?n ? chi?n l??c b?n ??a hóa trong kinh doanh và lu?n s?n có các ph? tùng thay th?. Chúng t?i lu?n n? l?c ?? kh?ng ng?ng c?i ti?n tính n?ng c?ng nh? hi?u su?t, nh?m ?áp ?ng nh?ng nhu c?u c?a khách hàng và ti?n t?i thành c?ng trong kinh doanh. Hi?n nay, c?ng ty có 3 chi nhánh ? n??c ngoài ?ó là: Tay Phi, ?n ?? và Nam Phi, m?t c?ng ty liên doanh ? Malaysia, m?t s? v?n phòng ??i di?n ? Mexico, Argentina, Philippin và h?n 60 nhà phan ph?i toàn c?u. S?n ph?m ???c xu?t ra th? tr??ng h?n 100 qu?c gia và vùng l?nh th? nh? Philippines, Vi?t Nam, Indonesia, các n??c ??ng Nam á khác, ? R?p Xau-?i, Oman, Iran và các qu?c gia Tay á, Kazakhstan, Nga, Belarus và c?ng ??ng các qu?c gia ??c l?p, Togo, Nam Phi và các n??c chau Phi, Argentina, Mexico và các qu?c gia Nam M?.

   Trong k? ho?ch cho t??ng lai, chúng t?i s? ti?p t?c phát tri?n nhi?m v? “trang b? cho c? th? gi?i và ki?n t?o giá tr?” , ??ng th?i v?i vi?c coi tr?ng giá tr? c?t l?i” ??i m?i, t? c?i ti?n, h?p tác và cùng nhau phát tri?n”. C?ng ty s? duy trì tri?t ly kinh doanh “trung th?c, ch?t l??ng, c? b?n và th?a ?áng”. Chúng t?i n? l?c h?t mình nh?m xay d?ng m?t “nhà s?n xu?t tiên ti?n các d?ch v? toàn c?u trong l?nh v?c máy xay d?ng và các máy móc c?ng nghi?p n?ng có liên quan”.

   日韩激情无码毛片小视频
   <acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

   <th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

   <rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

   <tbody id="ayj49"></tbody>
    <legend id="ayj49"></legend>

     <th id="ayj49"></th>
     <th id="ayj49"></th>