<acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

<th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

<rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

<tbody id="ayj49"></tbody>
  <legend id="ayj49"></legend>

   <th id="ayj49"></th>
   <th id="ayj49"></th>

   Các ph? tùng c?u trúc (cho thi?t b? n?ng)

    1. Ph? tùng cho máy xúc ?ào T?i Changlin, chúng t?i kh?ng ch? s?n xu?t và cung c?p thi?t b? xay d?ng mà còn t?o ra nhi?u ph? tùng thay th? ch?t l??ng OEM cho h?u h?t các dòng ph? bi?n máy xúc ?ào trên th? gi?i. Các ph? tùng máy xúc ?ào t? SINOMACH bao g?m khung máy (khung d??i và khung trên), khung g?m, cánh tay xúc, c?n xúc.
    1. Ph? tùng thi?t b? c?ng Thu gom hàng hóa là m?t d?ch v? ? c?ng th??ng xuyên ???c th?c hi?n v?i máy kéo c?ng. Máy kéo c?ng SINOMACH ???c s?n xu?t v?i nh?ng b? ph?n nh?p t? KALMAR, m?t th??ng hi?u ph? c?a CARGOTEC. S? d?ng t?m thép Q690 cao c?p, k? s? hàn qu?c t? c?a chúng t?i ??m b?o ?? c?ng và ?? b?n cho t?ng khung máy kéo.
    1. Ph? tùng máy khai m? Changling s?n xu?t nhi?u lo?i khung cho máy khai thác m? ATLAS COPCO, s? d?ng t?m thép cao c?p ?áp ?ng tiêu chu?n ATLAS COPCO. Quá trình hàn ???c th?c hi?n b?i máy hàn IWE. Trung tam gia c?ng tan ti?n ???c s? d?ng ?? ??m b?o ?? tin c?y c?a c?u trúc khung.
    1. Ph? tùng máy ép phun Thanh ?òn ??n ???c s? d?ng ch? y?u cho máy ép phun th??ng hi?u n?i ti?ng MILACRON. ???c s?n xu?t b?i các k? thu?t viên lành ngh?, máy bao g?m các t?m thép ch?t l??ng cao ?áp ?ng tiêu chu?n qu?c t? và tiêu chu?n MILACRON. Các quy trình s?n xu?t tiên ti?n ???c áp d?ng ?? mang l?i ?? tin c?y cao.
    1. Ph? tùng máy v? sinh Là m?t ph?n c?a máy v? sinh, hooklift ???c s? d?ng ch? y?u ?? ?áp ?ng tiêu chu?n c?a các th??ng hi?u CARGOTEC HIAB và VLE. ???c s?n xu?t s? d?ng t?m thép tiêu chu?n Chau ?u, có tr?ng l??ng nh? và t?i ?u hóa dung tích t?i. M?i quy trình s?n xu?t ??u tuan th? nghiêm ng?t theo tiêu chu?n qu?c t? mang l?i ?? tin c?y cao.
   日韩激情无码毛片小视频
   <acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

   <th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

   <rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

   <tbody id="ayj49"></tbody>
    <legend id="ayj49"></legend>

     <th id="ayj49"></th>
     <th id="ayj49"></th>